Avsikten med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rauanheimo behandlar personuppgifter i följande syften:

Rekrytering

Som laglig grund har företaget ett berättigat intresse för att kunna behandla arbetsansökningar och välja arbetstagare.

Riktande av kund- och marknadsföringskommunikation

Som laglig grund har företaget ett berättigat intresse att informera kunder och potentiella kunder om ärenden som relaterar till företagets verksamhet.

Genomförande av kundtjänst

Som laglig grund har företaget ett berättigat intresse att kunna leverera en beställd tjänst.

Verifiering av kundservicehändelse

Som laglig grund har företaget ett berättigat intresse att kontrollera tidigare uppdrag och den personuppgiftsansvariges lagliga skyldighet att spara bokföringsuppgifter med stöd av bokföringslagen.

Kameraövervakning

Som laglig grund ett berättigat intresse att förebygga säkerhetsrisker för personer och egendom

Uppföljning av besök på webbplatsen

Som laglig grund ett berättigat intresse att utveckla webbplatsen utifrån uppgifter om användning av webbplatsen

Personuppgifter som behandlas, källorna till dessa och grupper av registrerade

Med anknytning till rekrytering behandlas arbetssökandens namn, personbeteckning, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, uppgifter om utbildning, tidigare anställningar och en videoinspelning om sökanden så önskar. Rauanheimo ber inte separat om andra uppgifter, men arbetssökanden har om hen önskar möjlighet att även berätta om andra personuppgifter i sin ansökan. Alla personuppgifter relaterade till rekryteringen fås direkt av den registrerade. I vissa fall använder Rauanheimo i samband med rekrytering en extern partner som förmedlar uppgifterna till Rauanheimo.

I kund- och marknadsföringskommunikation hanteras kundernas, underleverantörernas, partnernas och prospektens namn, adresser och e-postadresser.

I samband med produktionen av kundservice och verifieringen av kundservicehändelsen behandlar Rauanheimo personkundernas samt företagskundernas kontaktpersoners namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser. Samma uppgifter behandlas även om underleverantörer som producerar tjänster på uppdrag av Rauanheimo. Uppgifterna fås direkt av den registrerade eller av företaget som är hens arbetsgivare.

I fråga om kameraövervakning behandlas videobilder på människor som rör sig i driftslokalerna och i deras omedelbara närhet, bilars registernummer och positionsuppgifter på ett sådant sätt att man utifrån kamerans position kan dra slutsatsen var personen på bilden befinner sig.

På webbläsaren till en person som besöker webbplatsen rauanheimo.com skapas en kaka som innehåller ett unikt slumptal för att identifiera den webbläsare som används. Med denna unika uppgift kan Rauanheimo följa med vilka sidor som besöks på webbplatsen rauanheimo.com och hur länge besökarna stannar kvar på respektive sida.

Mottagare av personuppgifter

Åtkomst till de personuppgifter som Rauanheimo behandlar har de underleverantörer som levererar IT-tjänster, programvara och säkerhetstjänster och som förvaltar och opererar system innehållande personuppgifter inom ramen för den tjänst de producerar.

I samband med rekryteringen utförs en lämplighetsbedömning om en del av de sökande, och i dessa fall behandlas sökandens uppgifter även av det partnerföretag som utför lämplighetsbedömningen.

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifternas lagringstid

Uppgifter som används i kundservice, vid verifiering av kundservicehändelser och inom kund- och marknadsföringskommunikation sparas i tio år.

Uppgifter som används för rekrytering sparas i ett år.

Uppgifter från kameraövervakning sparas i två månader.

Kakorna föråldras och försvinner två år från det senaste besöket på webbplatsen.

Berörda personers rättigheter

Den registrerade har, under beaktande av de begränsningar som gällande dataskyddslagstiftning och övrig lagstiftning föreskriver, rätt att vad gäller egna personuppgifter

  • få åtkomst till personuppgifterna
  • få sina uppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade
  • begränsa behandling
  • motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter
  • flytta uppgifterna från ett system till ett annat

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter baseras på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att via e-post kontakta gdpr@kwhlogistics.fi.

Om den registrerade anser att uppgifter om hen behandlas i strid med EU:s dataskyddsförordning har hen rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i synnerhet i den medlemsstat där hens permanenta hemvist och arbetsplats finns eller där den påstådda överträdelsen ägt rum. Denna rättighet inskränker inte möjligheterna att tillgripa andra rättsmedel eller rättskyddsmedel.

Information about the controller

Oy M. Rauanheimo Ab  

Satamatullintie 5, FIN-67900 Kokkola
PL 254, 67101 Kokkola
+358 20 777 1300  

gdpr@kwhlogistics.fi

Y-tunnus 0179291-9